• doradztwo i reprezentacja w
    postępowaniach administracyjnych przed organami
    administracji państwowej i samorządowej
    oraz przed sądami administracyjnymi
  • odwołania od decyzji administracyjnych